W związku z zaistniałą sytuacją istnieje możliwość przesłania Karty Zgłoszenia drogą elektroniczną. Prosimy o kontakt w tej sprawie na adres:

tpd.bielskobiala@gmail.com

 

REGULAMIN REKRUTACJI
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „SŁONECZKO” z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Bielsku Białej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – rozdz. 6 art.130 – 164 „ Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz.U.z 2019r. poz.1148 ze zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dn.21.08.2019r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz.1737)
3. Statut Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” z Oddziałami integracyjnymi przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Bielsku – Białej

I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
a. Składanie „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” w kolejnym roku szkolnym przez   rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
b. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
c. Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola
d. Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”
e. Ogłoszenie wyników rekrutacji
f. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie miejsc organizacyjnych, uwzględniając zasady określone w niniejszym regulaminie.

II. ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI
1. Informację o zapisach dzieci do przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:
a. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w przedszkolu
b. ustnej informacji przekazywanej rodzicom
c. na stronie internetowej www.sloneczkobb.pl
2. Dyrektor przedszkola podaje również informację o miejscu udostępnienia Regulaminu rekrutacji.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji przez rodziców proponowanego w nim „Programu nauczania i wychowania”
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dziecko 6-letnie jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się każdego roku zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora Przedszkola (luty marzec – kwiecień).
7. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w bielsku – Białej
8. Podstawą przyjęcia nowych dzieci do przedszkola jest złożenie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” i wpisanie na listę oczekujących na przyjęcie. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola
9. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą:
a. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodzeństwo
b. dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności
c. dzieci wychowywane przez samotnych rodziców
d. dzieci obojga pracujących rodziców – zaświadczenie stosunku pracy
e. dzieci z udokumentowanymi szczepieniami wieku niemowlęcego

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości zainteresowanego rodzica telefonicznie lub w sekretariacie przedszkola osobiście
11. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki przez:
a. podpisanie umowy o świadczeniu usług,
b. uiszczenie częściowej opłaty w wysokości 100,00zł  tzw. „Wyprawki przedszkolaka”, która obejmuje koszty zakupu kart pracy dla każdego dziecka i składka członka wspierającego TPD
c. złożenie wypełnionego kwestionariusza „Poznajemy naszego Przedszkolaka” dotyczącego potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców wobec przedszkola.
12. Rezygnacja z przedszkola po podpisaniu umowy może odbywać się wyłącznie poprzez złożenie pisemne rezygnacji w siedzibie placówki, w tym przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. W miarę wolnych miejsc, decyzją dyrektora mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

IV. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola:
a. dokładnie wypełniona:  „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” lub  „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dla dzieci uczęszczających do przedszkola
b. inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb,
2. Dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego:
a. lista dzieci oczekujących na przyjęcie (z podpisem osób składających „Kartę zgłoszenia dziecka”
b. lista dzieci przyjętych do przedszkola wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika
c. listę dzieci nie przyjętych do przedszkola według grup wiekowych
d. wykaz wolnych miejsc wg grup wiekowych.
3. Dokumenty składane przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola:
a. podpisana umowa o świadczenie usług,
b. upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola
c. kwestionariusz „Poznajemy naszego Przedszkolaka”
d. zgody i oświadczenia rodziców

V. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
a. Wywieszenie ogłoszeń o terminach rekrutacji i informacji o miejscu, w którym będzie dostępny Regulamin Rekrutacji;
b. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;
c. Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń do przedszkola” innych dokumentów dostarczanych przez rodzica;
d. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
2. Sporządzenie list dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe.
3. Sporządzenie listy rezerwowej – dzieci nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka
4. Powołanie specjalnej Komisji Rekrutacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych (rodzic nie zgadza się z decyzją podjętą przez dyrektora).

VI. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a. dyrektor jako przewodniczący;
b. przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jako członek;
c. przedstawiciel Organu Prowadzącego, jako członek.
2. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji.
3. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
4. Komisja sprawdza zasadność decyzji podjętej przez dyrektora, oraz jej zgodność z niniejszym regulaminem oraz Statutem Przedszkola.
5. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony pisemnie lub ustnie najpóźniej 7 dni od posiedzenia Komisji.
6. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną i nieodwołalną.

VII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi przy TPD w Bielsku –Białej lecz nie mogą być mniejsze liczebnie niż 10 dzieci w jednym oddziale.
2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. Wszystkie terminy dotyczące rekrutacji w danym roku określa „Harmonogram rekrutacji”

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.02.2020r.