Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 34

realizuje projekt pn.: „Słoneczko świeci dla Małych Dzieci”

Wartość projektu:  458.162,81 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:   389.438,39 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –

konkurs

Celem projektu  „Słoneczko świeci dla Małych Dzieci” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” w Bielsku-Białej dla 50 nowoprzyjętych dzieci, w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2019 do 31.08.2020 i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

 1. Utworzenie 50 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym „Słoneczko” w Bielsku-Białej
  1. Adaptacja pomieszczeń
  2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
  3. Rekrutacja uczestników projektu (50 dzieci)
  4. Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego
 2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Punkcie przedszkolnym „Słoneczko” w Bielsku-Białej
  1. Realizacja kursów dla 4 nauczycieli

– Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka na początkowych etapach edukacji

– Sensoplastyka

Okres realizacji projektu: 01.07.2019r. – 31.08.2020r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj.